REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH „Net4call”

§ 1. Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, określa zakres oraz warunki świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych pod nazwą handlową „Net4call” przez spółkę działającą pod nazwą Net4call Ltd, z siedzibą w Hemel Hempstead, Breakspear Park, Breakspear Way , HP2 4TZ, Wielka Brytania
Nr kontaktowy 0048436557557
Email: [email protected]

§ 2. Definicje


 • 1. Cennik - wykaz krajów, do których realizowane są połączenia za pośrednictwem Usług Net4call wraz z wysokością opłat za minutę połączenia i zasadami ich naliczania; aktualny Cennik umieszczony jest na stronie internetowej www.net4call.pl;
 • 2. Doładowanie Konta - przelanie środków na konto Net4call;
 • 3. Identyfikator Konta - numer telefonu Użytkownika, który powinien mieć aktywną usługę identyfikacji numeru telefonu (CLIP, ang. Calling Line Identification Presentation), dla którego zakładane jest konto i który umożliwia automatyczną autoryzację bez konieczności każdorazowego wybierania Kodu Dostępowego (Numeru PIN);
 • 4. Kod Dostępowy (Numer PIN) - unikalny ciąg cyfr umieszczony na Karcie Net4call lub przesłany na podany przez Użytkownika adres email po otwarciu konta, który pozwala na korzystanie z Usług Net4call do wysokości nominału wskazanego na tej karcie lub do wysokości wartości doładowania konta.. Kod Dostępowy (Numer PIN) należy wpisać po połączeniu się z Lokalnym Numerem Dostępowym Net4call;
 • 5. Konto Net4call - indywidualne konto Użytkownika zakładane poprzez Internet na stronie www.net4call.pl;
 • 6. Numer Dostępowy - numer telefonu, z którym należy się połączyć, aby skorzystać z Usług Net4call;
 • 7. Lokalny Numer Dostępowy - Numer Dostępowy odpowiedni dla wybranej strefy numeracyjnej; lista Lokalnych Numerów Dostępowych znajduje się na stronie www.net4call.pl lub w emailu wysłanym po otwarciu konta;
 • 8. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
 • 9. Stan Konta - kwota, którą Użytkownik ma na Koncie Net4call do wykorzystania na Usługi Net4call i którą Użytkownik może w miarę potrzeb uzupełnić poprzez Doładowanie, kwota początkowa jest równa nominałowi pierwszego doładowania;
 • 10. Usługi Net4call - usługi telefonii internetowej świadczone przez Net4call Ltd z wykorzystaniem technologii VoIP (ang. Voice over Internet Protocol); Usługi Net4call nie obejmują połączenia od Użytkownika do Numeru Dostępowego, które realizowane jest przez operatora sieci, z której Użytkownik inicjuje połączenie;
 • 11. Użytkownik - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług Net4call na zasadach określonych Regulaminem lub zamierzająca korzystać z Usług Net4call po doładowaniu konta Net4call.
 • 12. Okres Ważności - czas, w którym Użytkownik może w pełni korzystać z Usług. Okres Ważności podany jest w Cenniku. W przypadku kolejnych doładowań Okres Ważności przedłużany jest licząc od dnia upłynięcia ostatniego Okresu Ważności
 • 9. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia Usług dla Użytkowników, stanowiący integralną część Umowy

 • § 3. Zakres, dostępność i jakość Usług Net4call


 • 1. Usługi Net4call obejmują połączenia głosowe z użytkownikami stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci telefonicznych w kraju i za granicą, szczegółowo określone w Cenniku.
 • 2. Realizowanie Usług Net4call polega między innymi na konwersji głosu i jego transmisji w postaci pakietów danych za pośrednictwem sieci internetowej w technologii VoIP.
 • 3. Z Usług Net4call można korzystać z telefonów działających w sieciach stacjonarnych (w tym publicznych aparatów samoinkasujących) z zainstalowaną funkcją wybierania tonowego, jak również z telefonów działających w sieciach ruchomych (telefonów komórkowych), co nie oznacza jednak, że wszystkie Numery Dostępowe Net4call będą dostępne z każdej sieci.
 • 4. Połączenia w ramach Usług Net4call realizowane są bez konieczności podpisywania umowy oraz bez konieczności posiadania przez Użytkownika sprzętu komputerowego, oprogramowania czy instalowania dodatkowych urządzeń. Wyjątek stanowi usługa Net4call VOIP, gdzie wymagane jest posiadanie własnej bramki VoIP lub telefonu IP.
 • 5. Net4call nie gwarantuje, że Usługi będą świadczone w sposób ciągły i bez przerwy i nie jest odpowiedzialne za przerwane połączenia z jakiegokolwiek powodu.
 • 6. Usługi Net4call są ogólnodostępne i może z nich korzystać każdy, kto zakupi Kartę Net4call lub założy Konto Net4call.
 • 7. Okres świadczenia Usług Net4call na rzecz Użytkownika kończy się z chwilą wygaśnięcia okresu ważności konta.
 • 8. Usługi Net4call świadczone są z jakością przewidzianą dla technologii VoIP. Połączenia są realizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego i w wielu wypadkach mogą nie spełniać wymagań jakościowych stawianych tradycyjnym połączeniom telefonicznym. W szczególności w trakcie połączeń mogą występować opóźnienia, echa czy inne zniekształcenia w komunikacji głosowej.
 • 9. W zależności od rodzaju połączeń Usługa Net4call może lub nie zapewniać prezentacje numeru (CLIP) Użytkownika.
 • 10. Usługa Net4call nie może zastąpić normalnych usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Użytkownik i nie umożliwia wykonywania połączeń awaryjnych za jej pośrednictwem (np. pod numer 999 lub 112 lub pod inne międzynarodowe numery alarmowe), W przypadku wyboru jednego z takich numerów, Net4call nie zrealizuje połączenia z operatorem linii awaryjnej, a operator ten nie otrzyma ani numeru telefonu Użytkownika, ani informacji o jego położeniu.

 • § 4. Czas trwania rozmów i opłaty


 • 1. Czas trwania rozmów mierzony jest od momentu uzyskania połączenia z docelowym numerem do chwili rozłączenia.
 • 2. Nie jest konieczne wykorzystanie całego Stanu Karty lub Stanu Konta Net4call w trakcie jednej rozmowy. Informację Stanie Konta Net4call można uzyskać każdorazowo po zalogowaniu się do panelu użytkownika na stronie www.net4call.pl.
 • 3. Poprzez nabycie Karty Net4call lub otworzenie konta na www.net4call.pl Użytkownik z góry uiszcza opłaty za Usługi Net4call do wartości określonej nominałem Karty Net4call lub do wysokości wartości doładowania.
 • 4. Opłata za przeprowadzone rozmowy jest pobierana z Karty Net4call lub z Konta Net4call, w wysokości określonej w obowiązującym Cenniku. Po wyczerpaniu Stanu Karty możliwość korzystania z Usług Net4call zostaje zablokowana. W przypadku Konta Net4call, Użytkownik może w miarę potrzeb uzupełniać Konto Net4call poprzez Doładowanie.
 • 5. Opłaty naliczane są począwszy od momentu połączenia z docelowym numerem telefonu. Czas naliczania jest zależny od wyboru Planu Taryfowego.
 • 6. Opłaty za korzystanie z Usług Net4call są uzależnione od krajów, do których realizowane są połączenia. W przypadku niektórych krajów opłaty mogą być zróżnicowane dla połączeń z numerami stacjonarnymi i komórkowymi.
 • 7. Połączenie z telefonu stacjonarnego z Lokalnym Numerem Dostępowym Net4calla jest taryfikowane przez operatora telefonicznego, z którego usług korzysta Użytkownik. W przypadku połączenia z Lokalnym Numerem Dostępowym Net4calla w strefie numeracyjnej Użytkownika, opłata jest równa opłacie za połączenie lokalne.
 • 8. W celu skorzystania z Usług Net4call przy użyciu telefonu komórkowego należy połączyć się z Numerem Dostępowym Net4call.
 • 9. W przypadku połączeń z telefonów komórkowych, zasady naliczania i wysokość opłaty za połączenie z Lokalnym Numerem Dostępowym Net4calla określa taryfa operatora telefonii komórkowej, z której korzysta Użytkownik.
 • 11. Net4call zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat określonych w Cenniku, o czym powiadomi Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.net4call.pl.
 • 12. Net4call ma prawo do zmiany Numerów Dostępowych za uprzednim powiadomieniem Użytkowników.
 • 13. Ważność konta jest przedłużana przy każdorazowym zasilaniu konta. W przypadku wygaśnięcia konta, pozostałe środki na koncie nie podlegają zwrotowi.

 • § 5. Odpowiedzialność wobec Użytkowników


 • 1. Fakt nabycia Karty Net4call oraz odsłonięcia Kodu Dostępowego (Numeru PIN) lub założenia Konta Net4call na stronie www.net4call.pl przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej uważany jest za akceptację postanowień Regulaminu.
 • 2. Net4call ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług Net4call, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, winy innych operatorów lub winy Użytkownika, w szczególności nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 • 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Net4call, Net4call ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność w zakresie poniesionej przez Użytkownika szkody z wyłączeniem utraconych korzyści i przy uwzględnieniu zasad określonych poniżej.
 • 4. Maksymalna wysokość kary umownej:
   a) w przypadku Użytkownika korzystającego z Karty Net4call nie może przekroczyć nominału Karty Net4call, której dotyczy reklamacja;
   b) w przypadku Użytkownika korzystającego z Konta Net4call nie może przekroczyć kwoty aktualnie zasilającej Konto Net4call Użytkownika.
 • 5. Wypłata kary umownej następuje na podstawie reklamacji złożonej przez Użytkownika i uznanej przez Net4call.
 • 6. Net4call nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia z Numerem Dostępowym Net4calla lub złą jakość tego połączenia spowodowaną awariami operatora telefonicznego, z którego sieci korzysta Użytkownik w celu uzyskania połączenia z Numerem Dostępowym Net4call.
 • 7. Net4call nie bierze odpowiedzialności za skutki dostępu do Usług Net4call przez osoby nieupoważnione na skutek kradzieży, ujawnienia lub przechwycenia Kodu Dostępowego (Numeru PIN).
 • +C190

  § 6. Zakres obsługi serwisowej


 • 1. Wystąpienie awarii oraz problemów z połączeniem Użytkownik powinien zgłaszać niezwłocznie w panelu użytkownika na stronie www.net4call.pl.

 • §7 . Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji


 • 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Net4call oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług Net4call.
 • 2. Reklamacja powinna zawierać:
   a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Użytkownika;
   b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
   c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
   d) Kod Dostępowy(Numer PIN) lub Identyfikator Konta;
   e) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy Użytkownik żąda ich wypłaty;
   f) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo numer Karty Net4call lub Konta Net4call (jeżeli Użytkownik wnosi o zaliczenie odszkodowania lub innej należności na poczet przyszłych płatności w formie doładowania Karty Net4call lub Konta Net4call) – w przypadku, gdy Użytkownik żąda ich wypłaty;
   g) podpis reklamującego Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 • 3. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, Net4call jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem Nazwy oraz adresu jednostki Net4call rozpatrującej reklamację.
 • 4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 • 5. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 pkt. a-d, f lub g, Net4call, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Użytkownika składającego reklamację do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nie uzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 • 6. Reklamacja może być złożona:
   a) pisemnie na adres: Net4call Ltd 14 Harewood Ave Newark NG24 4BE United Kingdom z dopiskiem ""Biuro Obsługi Klienta"";
   c) drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości, poprzez adres e-mail [email protected]
   d) droga elektroniczna, po zalogowaniu do panelu użytkownika na stronie www.net4call.pl
 • 7. Reklamacja może być złożona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Usługa Net4call została nienależycie wykonana lub od dnia nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług Net4call.
 • 8. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Net4call niezwłocznie powiadomi Użytkownika reklamującego.
 • 9. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w pkt. 2 pkt. e), a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości, Net4call traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.
 • 10. Net4call zobowiązuje się do starannego i niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji i udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że ta reklamacja została uwzględniona.
 • 11. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
   a) nazwę jednostki Net4call rozpatrującej reklamację;
   b) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
   c) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
   d) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym,
   f) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Net4call Ltd, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
 • 12. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne oraz zostać doręczona Użytkownikowi reklamującemu przesyłką poleconą lub na adres email podany przez Użytkownika przy zakładaniu konta Net4call przez internet na stronie www.net4call.pl.

 • §8. Postanowienia szczegółowe


 • 1. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania w poufności Kodu Dostępowego (Numeru PIN) oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym wejścia w jego posiadanie.
 • 2. Udostępnienie przez Użytkownika Kodu Dostępowego (Numeru PIN) osobom trzecim skutkuje poniesieniem przez Użytkownika pełnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania związane z Usługami Net4call dokonane przez osobę trzecią. W przypadku wejścia przez osobę trzecią w posiadanie Kodu Dostępowego (Numeru PIN) w inny sposób niż wskutek udostępnienia przez Użytkownika, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania podjęte przez osobę trzecią do momentu otrzymania przez Net4call pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia żądania zablokowania Usług Net4call w związku z utratą Kodu Dostępowego (Numeru PIN).
 • 3. Użytkownik zobowiązuje się do ponoszenia opłat za wszelkie połączenia dokonywane przy wykorzystaniu Karty Net4call, także wtedy, gdy wykorzystanie nastąpiło bez zgody Użytkownika. Użytkownik jest ponadto zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Net4call o podejrzeniu popełnienia lub popełnieniu przestępstwa, polegającego na wykorzystaniu Karty Net4call bez zgody Użytkownika.
 • 5. Net4call ma prawo zawieszenia świadczenia Usług Net4call w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

 • §9. Ochrona danych osobowych


 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, udostępnianie i wykorzystywanie w inny sposób przez Net4Call i podmioty współpracujące danych osobowych Użytkownika podanych w trakcie aktywacji Konta, dla celów związanych z realizacją przez Net4Call i podmioty współpracujące Usługi oraz promocji i reklamy przez Net4Call i podmioty współpracujące własnych oraz obcych towarów i usług. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883) oraz ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. (Dz. U. nr 171, poz. 1800). Udostępnienie objętych niniejszą zgodą danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu w swoje dane osobowe i możliwości ich korekty w związku z ich ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

 • §10. Postanowienia końcowe


 • 1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa aktualnie obowiązujące w Wielkiej Brytanii.
 • 2. Net4call zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego Regulaminu z istotnych powodów. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane z wyprzedzeniem na stronach internetowych www.net4call.pl.
 • 3. Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu.
 • 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2012 r.
 • 5. Net4call może rozszerzyć lub zawęzić zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu i Cennika.
 • 6. Strony zobowiązują się do rozwiązywania bez zbędnej zwłoki, w drodze negocjacji i konsultacji sporów wynikających z realizacji niniejszej Umowy.
 • 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Regulaminu, Cennika zastosowanie znajdują postanowienia ustawy Prawo telekomunikacyjne, kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
 • 8. W przypadku wyczerpania środków, o których mowa w niniejszym regulaminie, wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Net4Call.


 • <
  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej.